Нийлүүлэгчдэд юу хэрэгтэй байгааг хэлээрэй

Таны мэдээлэл илүү тодорхой байх тусам танд илүү хурдан хариу өгөх болно.

Дараах мэдээллийг оруулна уу:
-Материал
-Хэмжээ / хэмжээс
-Өргөдөл гаргах
-Багнах / савлах
-Бусад шаардлагыг тавьдаг
Оруулах хайрцаг руу холбоосыг хуулж оруул
Худалдааны нөхцөлд тавигдах шаардлага
Нийлүүлэгчдээс илүү сайн үнийн санал авахын тулд мэдээллээ оруулна уу

Үнийн санал авах хүсэлт

Таны асуулгад хурдан хариу өгөх

Хүсэлт бүрт олон ишлэл

Эх сурвалжийг илүү хялбар болгоход туслах туслах хэрэгслийг хайж олох